پمپ آب خانه مان گشته خراب

چون هوا آید ز لوله جای آب

                         آسمان مبهوت مانده بی گمان

                         از صباجویا شد از احوالمان

حالمان چون روزگارمان شده

درد بی آبی بلای جان شده

                          روستاها خالی و متروکه شد

                       آن همه سرسبزی آبادی چه شد

کشت یونجه آفت این دشت شد

چاه ها خالی و ره بن بست شد

                            ریشه های این خیانت را بجوی

                             از کویر فامنین حرفی بگوی

آب شیرین صرف نیروگاه شد

آب شوری سهم ما از چاه شد

                              سفره های خالی زیر زمین

                                 حرفها دارند با آن خائنین

 

 

 

محمد حاتم گویا

منبع : شهر زیبای من فامنین |درد بی آبی در دشت فامنین
برچسب ها : خالی